Zakaj kot država nismo uspešni?

Ko smo Slovenci pred tremi desetletji svojo državo usposabljali za normalno delovanje, so bila prisotna tudi pričakovanja, da bomo v ne zelo oddaljeni prihodnosti postali druga Švica. Če bi se po tej državi takrat zgledovali pri oblikovanju modela upravljanja države, bi ta pričakovanja v nemajhni meri tudi uresničili. A smo razvili povsem neučinkovit model upravljanja, sistem, ki političnim strankam ustreza, večini Slovencev pa obeta vse prej kot lepšo prihodnost.

V Švici imajo volivci tudi sicer močan vpliv na ravnanja državne oblasti. Zagotavlja se ga z decentralizacijo  politične oblasti (kantoni) ter s pogostimi referendumi. Pri nas referendum sicer dopuščamo, vendar z omejitvami, da ta ne prispeva veliko k učinkovitosti upravljanja države, politično oblast pa izvajamo močno centralizirano. Z njeno decentralizacijo (uvedba regij) ter z referendumu bolj naklonjeno zakonodajo bi lahko močno okrepili vpliv volivcev na politiko države.

************

Države se po uspešnosti – največkrat jo izražamo z BDP na prebivalca – zelo razlikujejo.  Po tem  kriteriju je v  Evropi najbolj uspešna Švica, saj je njen BDP na prebivalca lani znašal 2,5 krat toliko, kot je dosegla EU v povprečju, v primerjavi s Slovenijo pa je bil ta količnik celo 3,3. Na uspešnost države vpliva veliko dejavnikov, daleč najpomembnejši pa je njeno upravljanje. V EU je Slovenija med manj uspešnimi državami in nedvomno  je  za to predvsem krivo njeno upravljanje. Zato si je vredno ogledati osrednje slabosti in razmisliti, kako jih odpraviti. O tem je nekaj več v naslednjih vrsticah.

Najprej nekaj splošnih opredelitev o upravljanju družbenih sistemov in rešitvah, ki podpirajo njegovo učinkovitost. Upravljanje sestavljata dve povezani aktivnosti, to sta vodenje (gospodarskih, političnih in drugih sistemov)  ter nadzor vodenja; pristojnost slednjega je tudi  določanje temeljnih razvojnih smeri sistema. Njegovo učinkovitost zagotavljamo predvsem s spoštovanjem naslednjih načel oziroma usmeritev:

1a. Nadzorni organ (v primeru države je to parlament) naj bo vodenju (vladi) nadrejen. In še dve usmeritvi: 1b. nadzor naj  deluje v razmerju do vodenja  usklajeno (enotno), in 1c. v korist subjektov, ki so mu zaupali izvajanje nadzora (v primeru države so to volivci). 2. Vodenje naj se zaupa le osebam z uspešnimi vodstvenimi izkušnjami. 3. Pri upravljanju naj se dosledno spoštuje temeljne družbene vrednote, še predvsem poštenost.

Oglejmo si, kako naš model upravljanja države spoštuje gornja načela. Najprej o načelu pod 1a. Kot prvo ta priporoča, da naj bo parlament vladi nadrejen. Formalno je tako tudi v naši ureditvi, ne pa tudi dejansko. Po vsebini namreč načela ni mogoče uresničevati, če ključne pristojnosti v vladi zaupamo vodjem političnih strank, ki so nadrejeni njihovim poslancem. To je ena večjih slabosti političnega sistema (pa ne zgolj našega), ki bistveno otežuje nadzor vlade in s tem slabi učinkovitost upravljanja. Rešitev za njo je dokaj preprosta, je pa za politiko manj sprejemljiva: vodje političnih strank naj v vladi ne delujejo, svoje aktivnosti pa naj prednostno usmerijo v nadzor vlade. V Švici ravnajo tako.

Načelo pod 1b. vsebuje tudi usmeritev, da naj parlament nadzor vlade izvaja notranje usklajeno. Tudi tega se pri nas in še marsikje ne spoštuje, saj vlado oblikujemo po modelu »običajne koalicije«, ki parlament razdeli v dva konkurenčna dela, to je v pozicijo in opozicijo; pozicija praviloma vlado nekritično podpira, opozicija ji vladanje otežuje, rezultat  pa je slab nadzor vlade, slabo upravljanje države pa tudi škodljiva politična razdvojenost celotne družbe. Problem je možno zadovoljivo razrešiti tako, da se vlado oblikuje po načelih velike in ne običajne koalicije. To rešitev uporablja tudi Švica.

In še tretja usmeritev iz načela pod 1c. Ta pravi, da naj poslanci prednostno delujejo v korist svojih volivcev, kar se sedaj pri nas dogaja le v zelo omejenem obsegu. Če želijo zadržati udobno poslansko zaposlitev, morajo namreč  prednostno zadovoljevati interese svojih strank, s tem pa podpirajo strankokracijo, to je politično ureditev, ki skupne koristi države v nemajhni meri podreja strankarskim interesom. Ta izjemno resen problem  bi lahko v  znatnem  delu omili z boljšim volilnim sistemom. Civilna družba (Sinteza v sodelovanju s širšim strokovnim krogom) je predlog take zakonske rešitve tudi pripravila, vendar je politične stranke ne podpirajo. Kot smo od premiera Goloba zvedeli na nedavnem posvetu  v Cankarjevem domu, se vlada zavzema za nekatere popravke volilne zakonodaje (predvsem uvedba prednostnega glasu in ukinitev volilnih okrajev), ne podpira pa ključne rešitve (kombinirani volilni sitem), za katero se zavzema civilna družba.

V Švici imajo volivci tudi sicer močan vpliv na ravnanja državne oblasti. Zagotavlja se ga z decentralizacijo  politične oblasti (kantoni z širokimi upravljavskimi pristojnostmi) ter s pogostimi referendumi. Pri nas referendum sicer dopuščamo, vendar z omejitvami, da ta ne prispeva veliko k učinkovitosti upravljanja države, politično oblast pa izvajamo močno centralizirano. Z njeno decentralizacijo (uvedba regij) ter z referendumu bolj naklonjeno zakonodajo lahko torej  močno okrepimo vpliv volivcev na politiko države.

Upravljanje države lahko krepko izboljšamo tudi z uveljavitvijo usmeritve, ki jo navajamo pod  2. Pri njeni izvedbi bi bila v naših razmerah uporabna naslednja rešitev (ena možnih). Zaradi omejevanja avtokratskega ravnanja naj vlado vodi predsedstvo, sestavljeno iz predsednika in dveh podpredsednikov. Izvoli ga  parlament  z večino glasov izmed kandidatov, ki imajo nesporne  vodstvene izkušnje. Poleg že prej navedenih bi tudi taka ali podobna rešitev pomembno omejila možnosti političnega kadrovanja v javnem sektorju, ki danes  močno obremenjuje upravljanje države.

Gornji predlog o oblikovanju vlade se razlikuje od modela, ki ga uporablja Švica; po določilih slednjega ima namreč vlada 7 članov, ki jih predlaga 5 večjih strank, eden od njih pa vodi vlado, vendar zgolj za 1 leto. V tem primeru bi se po Švici verjetno težje zgledovali.

Še nekaj besed o tretji, to je usmeritev pod 3. Ta izhaja iz spoznanja, da je spoštovanje temeljnih družbenih vrednot  ključni pogoj za učinkovitost upravljanja države. V tej zvezi je primero posebej izpostaviti korupcijo. Upravljanje države nudi namreč obilo priložnosti za koruptivna ravnanja in če se njihove izrabe sistemsko  ne prepreči ali vsaj oteži, se korupcija hitro uvrsti med osrednje dejavnike, ki slabijo upravljanje  države. Za njeno omejevanje je ključno tudi učinkovito delovanje od politike neodvisne pravne države.

Ko smo Slovenci pred tremi desetletji svojo državo usposabljali za normalno delovanje, so bila prisotna tudi pričakovanja, da bomo v ne zelo oddaljeni prihodnosti postali druga Švica. Če bi se po tej državi takrat zgledovali pri oblikovanju modela upravljanja države, bi ta pričakovanja v nemajhni meri tudi uresničili. Tako pa smo razvili povsem neučinkovit model upravljanja, katerega šibkost se odraža tudi v tem, da je v zadnjih desetih letih povprečni rok trajanja naše vlade komaj slabi dve leti. Skratka, imamo politični sistem, ki političnim strankam ustreza, večini Slovencev pa obeta vse prej kot lepšo prihodnost. Če ga ne bomo prav kmalu temeljito prenovili, se bomo verjetno morali sprijazniti z avtokratskim vodenjem države, saj utegne to biti učinkovitejše od tega, kar se nam sedaj dogaja.

Andrej Cetinski

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja