POBUDA

Smo skupina neodvisnih izobražencev različnih poklicnih usmeritev. Izražamo zaskrbljenost zaradi: vse slabšega gospodarskega položaja v državi ter odtujevanja in izničevanja nacionalnega premoženja, naraščanja socialnih razlik in brezposelnosti, odrinjenosti vse večjega števila mladih na družbeno obrobje, ker nimajo dela, vse manjše samooskrbe s hrano, odsotnosti etičnih načel in razkroja moralnih vrednot v gospodarskem in družbenem življenju, zamiranja slovenske nacionalne identitete, odsotnosti nacionalne razvojne vizije, zanemarjanja oz. zapostavljanja pravih razvojnih interesov in številnih drugih problemov, slabosti in zlorab v naši družbi. Zavedamo se, da težavam na gospodarskem področju v veliki meri botruje splošna gospodarska kriza, a smo obenem prepričani, da bi jo uspešneje premagovali, ko bi naše politične strukture, upravni aparat države, nadzorne in pravosodne institucije, banke in gospodarski subjekti delovali učinkovito in v interesu celotne skupnosti, ne pa predvsem v korist ozkih skupin in vplivnih posameznikov. Prepričani smo, da zgolj rešitve, ki bi bile naravnane na odpravljanje napak v okviru obstoječe družbeno ekonomske ureditve, ne zadoščajo. Za uspešen razvoj naše države ter  za vzpostavitev socialno pravičnejše družbe, je potrebno prenoviti gospodarski, družbeni in državno upravni sistem in ga utemeljiti na spoštovanju človeka in na osnovnih etičnih načelih. Ta načela je treba vgraditi v pravni red in družbeni sistem. Prepričani smo tudi, da je vse to mogoče doseči le z neposredno demokracijo vsega ljudstva.

Kot del civilne družbe želimo delovati za dosego teh ciljev s kritičnim odzivanjem na ravnanje politike in državnih ustanov, predlaganjem ustreznih ukrepov, širjenjem naših idej in uveljavljanjem le teh pri svojem delu. V ta namen dajemo pobudo za ustanovitev »Gibanja za družbeno prenovo SINTEZA«. V ustanovnem programskem dokumentu smo oblikovali programska načela in izhodišča, ki so po našem prepričanju temelj za izboljšanje družbenih in gospodarskih odnosov in posledično za hitrejši in trajnostni razvoj Slovenije ter za izboljšanje socialno ekonomskega položaja vseh državljanov.

Izhajamo iz prepričanja, da je potrebno združiti pozitivne izkušnje različnih družbenih ureditev v nov družbeni in gospodarski red.
Ključno je:
1. vzpostaviti enakopraven odnos med delom in kapitalom tako pri delitvi dobička kot pri upravljanju podjetij,
2. zagotoviti neovirano delovanje tržnih zakonitosti,
3. preprečiti preveliko koncentracijo lastnine, ki ima lahko dolgoročno negativne posledice za nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj Slovenije,
4. zaustaviti socialno razslojevanje in zmanjševati socialne razlike,
5. okrepiti demokracijo z neposrednimi volitvami, oblikami neposrednega odločanja in upoštevanjem pobud civilne družbe,
6. mladim omogočiti kakovostno izobrazbo ne glede na socialni položaj in čimprejšnjo zaposlitev,
7. ohranjati in krepiti slovensko narodno identiteto na kulturnem, intelektualnem, prostorskem in ekonomskem področju.

Obenem pa bo treba med ljudmi ustvariti ozračje zaupanja in prepričanja, da je izhod iz nastale krize mogoč, saj obstoječa družbena in gospodarska ureditev ni edina možna. In ker ni učinkovita, jo je treba začeti s skupnimi močmi postopno spreminjati. Zato pozivamo:
volivce, da ob volitvah izvolijo kandidate, ki so s svojim dosedanjim delom dokazali, da želijo delovati v interesu vseh državljanov ne pa prvenstveno v osebnem ali v interesu ozkih kapitalsko močnih skupin,
politične stranke, da se dogovorijo o ključnih vprašanjih nadaljnjega razvoja Slovenije in prenehajo s prakso medsebojnega nasprotovanja zgolj iz ideoloških ali prestižnih razlogov,
politične stranke, vlado, socialne partnerje in strokovno javnost, da v okviru socialnega dialoga dosežejo družbeno soglasje o tem, kako spodbuditi gospodarsko rast, zaustaviti naraščanje javnega dolga in racionalizirati vse vrste javne porabe,
državne uslužbence in institucije, da se otresejo političnih vplivov in pritiskov in da učinkovito opravljajo svoje delo, ki mora sloneti na pravnem sistemu in etičnih načelih,
politike, delavce v javni upravi, sodstvo, nadzorne organe, organe pregona in vse odgovorne v družbenih in gospodarskih ustanovah, da svoje delo in oblikovanje nove zakonodaje vodijo v skladu z etičnimi načeli in tako izboljšajo delovanje, s tem pa tudi ugled države in njenih ustanov,
vlado, da namesto sanacije neperspektivnih gospodarskih in finančnih družb podpre perspektivne gospodarske naložbe, ki bodo omogočile razvoj in nova delovna mesta,

Zavedamo se resnosti trenutka za nadaljnji razvoj Slovenije. Sedanje težave v našem gospodarstvu in družbi zahtevajo ukrepe, ki ne bodo prijetni. Uspemo lahko le s poštenim in strokovno premišljenim pristopom ter sodelovanjem, pa tudi odrekanjem vseh. Bodočnost mora biti v naših rokah. Zato smelo k boljši družbeni ureditvi.

Iniciativna skupina: Matija Kovačič, Miroslav Marc, Jože Dular, Andrej Cetinski, Janvit Golob, Silvester Koprivnikar, Jure Apih, Primož Kavčič, Robert Jedlovčnik

1 thought on “POBUDA

  1. Z vsem napisanim se popolnoma strinjam in verjamem,da se strinja večina državljanov Slovenije.Apeliram na vas strokovnjake,da pospešite pot v nov družbeni in gospodarski red.Verjetno je možno z referendumom hitreje priti do sprememb,mislim, da je rezultat zadnjega referenduma,dovolj dober kazalec.
    Na tej strani sem nov,pa me zanima vidnost odgovorov-hvala in LP

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja